پودر ریحان

ریحان

ریحان هر آنچه که درباره رشد ریحان باید بدانید قرار گرفتن در معرض خورشید کامل با سایه بعد از ظهر توصیه می شود در هوای گرم زمان کاشت: اواخر بهار گونه های توصیه شده: ژنوس، تایلندی و روبن قرمز آفات و بیماری هایی که برای مراقبت از آنها استفاده می...

تماس با مدیریت