کاشت

ریحان

ریحان هر آنچه که درباره رشد ریحان باید بدانید قرار گرفتن در معرض خورشید کامل با سایه بعد از ظهر توصیه می شود در هوای گرم زمان کاشت: اواخر بهار گونه های توصیه شده: ژنوس، تایلندی و روبن قرمز آفات و بیماری هایی که برای مراقبت از آنها استفاده می...

تماس با مدیریت