Archive

افرا چناری

افرا چناری

افرا چناری

افرای چناری : نام فارسی
نام علمی :Plane Maple
نام انگلیسی :Acer platanoides L.
خانواده:Aceraceae
زادگاه:اروپا،آناتولی،قفقاز،شمال ایران گیاهشناسی: درختی خزان کننده که ارتفاع آن معمولا”از۳۰مترتجاوزنمی کند،اماعموما”حدود ۲۰متر ارتفاع دارد.پوست تنه درختان جوان خاکستری روشن وصاف ولی بعدهاتیره شده وترکهای مشبک سطحی وتقریبا”منظم طولی درآن ظاهرمی شود.تاج آن تخم مرغی گسترده باانشعابات انبوه.برگهاپنجه ای شکل با۷-۳لوب پهن نوک تیز.گل آذین پانیکول باگلهای معطربه رنگ سبزمایل به زرد که دراواخرفروردین تا اردیبهشت قبل یاهمزمان بابرگهاظاهرمی شود.میوه فندقه بالدار.
نیازها: گیاه بسیارسازگاربه هر نوع خاکی ونسبتا”مقاوم به خشکی است .درخاکهای قلیایی وخشک رشدمی کندولی درخاکهای غنی بازهکش مناسب رویش بهتری دارد.نورپسندبوده وبه فضای بازنیاز دارد.مقاوم به هوای آلوده تهران است.
ازدیاد: کاربرد: مناسب ایجادفضای سبز،تولیدچوب جهت قابسازی ،تراورس،خراطی
تماس با مدیریت