افرا چناری

افرا چناری

Description

افرا چناری

افرای چناری : نام فارسی
نام علمی :Plane Maple
نام انگلیسی :Acer platanoides L.
خانواده:Aceraceae
زادگاه:اروپا،آناتولی،قفقاز،شمال ایران گیاهشناسی: درختی خزان کننده که ارتفاع آن معمولا”از30مترتجاوزنمی کند،اماعموما”حدود 20متر ارتفاع دارد.پوست تنه درختان جوان خاکستری روشن وصاف ولی بعدهاتیره شده وترکهای مشبک سطحی وتقریبا”منظم طولی درآن ظاهرمی شود.تاج آن تخم مرغی گسترده باانشعابات انبوه.برگهاپنجه ای شکل با7-3لوب پهن نوک تیز.گل آذین پانیکول باگلهای معطربه رنگ سبزمایل به زرد که دراواخرفروردین تا اردیبهشت قبل یاهمزمان بابرگهاظاهرمی شود.میوه فندقه بالدار.
نیازها: گیاه بسیارسازگاربه هر نوع خاکی ونسبتا”مقاوم به خشکی است .درخاکهای قلیایی وخشک رشدمی کندولی درخاکهای غنی بازهکش مناسب رویش بهتری دارد.نورپسندبوده وبه فضای بازنیاز دارد.مقاوم به هوای آلوده تهران است.
ازدیاد: کاربرد: مناسب ایجادفضای سبز،تولیدچوب جهت قابسازی ،تراورس،خراطی
Date

ژوئن 18, 2017

Categories
  • درخت
Tags
  • افرا چناری
تماس با مدیریت