اقاقیا پیوندی

اقاقیا پیوندی

Description

 اقاقیا پیوندی

نام فارسی:اقاقیا
نام علمی:َRobinia pseudoacacia
نام انگلیسی:false acacia
خانواده:Papilionaceae
زادگاه:شمال آمریکاواروپا
گیاهشناسی:
درخت سریع الرشد خزان کننده باارتفاع 24مترباتاج گسترده ومولدریشه جوش.دارای پوست قهوه ای تیره،عمیقا”شیاردار،شاخه هاخاردار،برگها متناوب،شانه ای زوج با19-7برگچه بیضوی به رنگ سبزتیره.گل آذین خوشه با گلهای سفیدمعطرکه دراواسط بهارواوایل تابستان ظاهرمیشوند.میوه نیام مستطیلی تاخطی که درطول زمستان روی شاخه باقی می ماند.
نیازها:
درخاک معمولی رشدمی کندوبه خاک اسیدی یا خنثی ولی فاقدآهک فعال نیاز دارد(درخاک های دارای آهک برگهای گیاه زردفام میگردد.)نسبت به سرما،گرماوخشکی مقاوم است.سیستم ریشه آن مختلف است،دارای ریشه های راست عمیق ،گسترده وسطحی است.خاکهای قوی ولیمونی عمیق قابل نفوذ رادوست دارد.نورپسند است ونورهای شدیدوگرم راترجیح میدهد.نسبت به دودوگرد وخاک نیز مقاوم است.
ازدیاد:
جداکردن وکاشت ریشه جوشهادرفصل پائیز،کاشت بذربا پوشش 5/1سانتیمتردرخاک معمولی درآبان یافروردین ماه.
کاربرد:
مناسب کاشت درپارکهای جنگلی وشهری،جنگلکاریهاوباغچه های بزرگ.
Date

ژوئن 18, 2017

Categories
  • گیاه
Tags
  • اقاقیا پیوندی
تماس با مدیریت