توت سفید

توت سفید

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

توت سفید

نام فارسی:توت سفید
نام علمی:Morus alba
نام انگلیسی White Mulberry :
خانوادهMoraceae :
زادگاه:چین ،اروپا،آمریکای شمالی وایران.
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده به ارتفاع ۱۵-۱۰(۲۰-)متربایک تنه کوتاه ضخیم تاج متراکم وکروی انبوه باپوست زبرشیادار،دربتدابه رنگ سبزمایل به خاکستری مات تاقهوه ای رنگارنگ وبعدهاقهوه ای مایل به خاکستری.برگها متناوب به شکل تخم مرغی تاتخم مرغی پهن نوکدارباحاشیه دندانه داردرسطح رویی صاف وبی کرک ولی درسطح زیرفقط درمحل رگبرگهاکمی کرکدارهستند.گل آذین دم گربه ای آن دراردیبهشت ماه تاخردادماه ظاهرمیشودومیوه سته آن درتابستان میرسد.
نیازها:
خاک عمیق بازهکش خوب رامی پسنددازلحاظ خصوصیات شیمیایی خاک سختگیر نبوده وجهت کاشت درخاکهای ایران که اکثرا”آهکی می باشندمناسب است وبه طور کلی درتمام خاکهای معمولی که حالت اسیدیته ویاقلیایی بودن شدیدرانداردرشدمی کند.به علت دارابودن ریشه های عمودی وعمیق پس از استقراربه آب کمی نیاز دارد.درمحل آفتابی بایدکاشته شود،برخی واریته هادرمناطق سایه آفتاب نیز دوام می آورند.
ازدیاد:
کاشت قلمه به طول ۳۰سانتی مترازمهرتااسفندماه.
کاربرد:
گونه ای زینتی جهت کاشت درپارکها،تولید میوه خوراکی وچوب،برگ آن درصنعت نوغان وپرورش کرم ابریشم کاربرد دارد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت