رز

رز

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

رز

رز
نام فارسی : رز
نام علمیRosa L . :
نام انگلیسی: rose
خانواده: Rosaceae
زادگاه :
گیاهشناسی:
درختچه خزان کننده یاهمیشه سبزباساقه راست یابالارونده پیچان.شاخه هاخارداربه ندرت بدون خار.برگهامتناوب،شانه ای فرد.گلها منفردیادرگل آذین دیهیم یابه صورت دسته ای چتری منظم.میوه فندقه.
نیازها:
به خاک عمیق ونیمه سنگین شنی بازهکش خوب وغنی ازموادغذایی نیازدارد.محل کاشت آن بایدحداقل ۵-۳ساعت درروزدرمعرض تابش مستقیم آفتاب قرارگرفته باشد.نوع خاک وآب وهوادرمیزان آبیاری ان موثرند.رزهاراروزی یکباربه طورکافی آبیاری کنید.درزمان کاشت ودرموقع گلدهی نیازآبی رزهابیشترمی باشد.
ازدیاد:
کاشت بذرباخراش دادن وسرمادهی،قلمه چوب سخت درپائیز،پیوندشکمی
کاربرد:
مناسب کاشت درفضای سبز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت