مضرات ریحان بنفش Tag

ریحان

ریحان هر آنچه که درباره رشد ریحان باید بدانید قرار گرفتن در معرض خورشید کامل با سایه بعد از ظهر توصیه می شود در هوای گرم زمان کاشت: اواخر بهار گونه های توصیه شده: ژنوس، تایلندی و روبن قرمز آفات و بیماری هایی که برای مراقبت از آنها استفاده می...

تماس با مدیریت