نمونه کار گل و گیاه

نمونه کارها و تولیدات مجتمع تولیدی گل وگیاه هاشم پور یاس

 • All
 • افتخارات
 • بالزامیناسه
 • خرزهره
 • درخت
 • درختچه
 • سوزنی برگان
 • شمعدانی
 • فضای سبز
 • گلخانه کرج
 • گلهای فصلی
 • گیاه
 • گیاهان پوششی

۱

افتخارات

۲

افتخارات

۳

افتخارات

۴

افتخارات

۵

افتخارات

۸

افتخارات

۹

افتخارات

۱۰

افتخارات

۱۱

افتخارات

۱۲

افتخارات

۱۳

افتخارات

۱۴

افتخارات

۱۵

افتخارات

۱۶

افتخارات

۱۷

افتخارات

۱۸

افتخارات

۱۹

افتخارات

۲۰

افتخارات

۲۰

افتخارات

۲۱

افتخارات

۲۲

افتخارات

گل حنا

بالزامیناسه / گلخانه کرج
گل حنا
تماس با مدیریت