اقاقیا پیوندی

اقاقیا پیوندی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

اقاقیا پیوندی

نام فارسی:اقاقیا
نام علمی:َRobinia pseudoacacia
نام انگلیسی:false acacia
خانواده:Papilionaceae
زادگاه:شمال آمریکاواروپا
گیاهشناسی:
درخت سریع الرشد خزان کننده باارتفاع ۲۴مترباتاج گسترده ومولدریشه جوش.دارای پوست قهوه ای تیره،عمیقا”شیاردار،شاخه هاخاردار،برگها متناوب،شانه ای زوج با۱۹-۷برگچه بیضوی به رنگ سبزتیره.گل آذین خوشه با گلهای سفیدمعطرکه دراواسط بهارواوایل تابستان ظاهرمیشوند.میوه نیام مستطیلی تاخطی که درطول زمستان روی شاخه باقی می ماند.
نیازها:
درخاک معمولی رشدمی کندوبه خاک اسیدی یا خنثی ولی فاقدآهک فعال نیاز دارد(درخاک های دارای آهک برگهای گیاه زردفام میگردد.)نسبت به سرما،گرماوخشکی مقاوم است.سیستم ریشه آن مختلف است،دارای ریشه های راست عمیق ،گسترده وسطحی است.خاکهای قوی ولیمونی عمیق قابل نفوذ رادوست دارد.نورپسند است ونورهای شدیدوگرم راترجیح میدهد.نسبت به دودوگرد وخاک نیز مقاوم است.
ازدیاد:
جداکردن وکاشت ریشه جوشهادرفصل پائیز،کاشت بذربا پوشش ۵/۱سانتیمتردرخاک معمولی درآبان یافروردین ماه.
کاربرد:
مناسب کاشت درپارکهای جنگلی وشهری،جنگلکاریهاوباغچه های بزرگ.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت