ترون

ترون

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

ترون

ترون
نام فارسی :ترون
نام علمی: Ligustrum ovalifolium
نام انگلیسی: California privet
خانواده: Oleaceae
زادگاه :ژاپن
گیاهشناسی:
درختچه نیمه همیشه سبزراست به ارتفاع تا۵متر.برگهابیضوی-تخم مرغی تابیضوی- مستطیلی نوک تیزباسطح فوقانی سبزتیره درخشان وسطح تحتانی سبزمایل به زرد.گلهاسفیدکرمی باعطرنسبتا”ناخوشاینددرگل آذین پانیکول ظاهرمیشوند.میوه تقریبا”کروی سیاه رنگ.
نیازها:
درمحل آفتابی وسایه آفتاب به خوبی رشد میکند.نیاز به آب زیادداردودرزمینهای نسبتا”مرطوب رشدسریع وخوبی دارد.درهرنوع خاکی رشدمی کنند.اغلب گونه هایش متحمل به هرس وآرایش شاخه ها،آلودگی وبادمی باشند.
ازدیاد:
کاشت بذردرفضای بازدراسفندماه وبازکاشت دریکسالگی.
کاربرد:
ایجادپرچین.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت