توس-غان

توس-غان

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

توس-غان

نام فارسی:توس(غان)
نام علمی:Betula pendula Roth
نام انگلیسی:silver Birch
خانواده: Betulaceae
زادگاه: اروپا

گیاهشناسی:
درخت خزان کننده به ارتفاع ۲۰-۱۵متر.خوش فرم باتاج مخروطی تاتخم مرغی باریک وپوست صاف سفیدرنگ که به صورت نوارهای کاغذی شکل جداشده وهمین امرسبب مشخص بودن آن دربین سایر درختان می شود.برگها متناوب وازنظرشکلی بی نهایت متنوع هستند.عموما”مثلثی یالوزی شکل باحاشیه مضرس تیز.گلها به صورت گل آذین دم گربه دراردیبهشت ماه ظاهرمیشوند.میوه فندقه تخم مرغی باریک.
نیازها:
به خاک معمولی نیاز داردودرشرایط هم سایه وهم نور می تواند رشد کند.
ازدیاد:
کاشت بذر درماسه دراسفندماه.(بذرهابایدروی خاک کوبیده شده پاشیده شوندوروی آن خاک نباشد.)خوابانیدن شاخه درمهروآبان-پاشیدن بذر روی برف درزمستان.
کاربرد:
مناسب کاشت درحاشیه خیابانهاوکنار دریا-مناسب برای روکش سازی،شبکه سازی وقرقره سازی-ازپوست آن برای تانن زدن به تور ماهیگیری استفاده میشود-مناسب کاشت درپارکها(مقاوم به آلودگی هوا)

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت