خرزهره

خرزهره

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

خرزهره

خرزهره
نام فارسی :خرزهره
نام علمی Nerium oleander :
نام انگلیسیoleader :
خانوادهApocynaceae :
زادگاه :جنوب شرقی آناتولی،غرب ایران،عراق
گیاهشناسی:
درختچه به ارتفاع ۳-۱مترباشاخه های انبوه وقائم.برگهاسرنیزه ای تخت بانوک خیلی تیز.گلهامعطربه رنگ قرمزکم رنگ وبه ندرت سفیدکه درتیرومردادماه ظاهرمی شوند.
نیازها:
اگرچه این گیاه مخصوص مناطق گرمسیرومعتدل است ولی دربرابرسرمابه خوبی مقاومت می کندوشاخ وبرگهایش درفصل سرماویخبندان سیزینگی خودراحفظ میکند.مقاوم به هوای آلوده تهران است.نسبت به خاک کم توقع است ودراکثرخاکها به جزخاکهای آهکی کاشته می شود.طالب مناطق آفتابگیریانیمه سایه است.
ازدیاد:
گرفتن قلمه به طول ۱۵سانتی مترازشاخه های جوان وکاشت درخاک آماده (ماسه +خاک+خاکبرگ)باعمق کاشت ۲سانتی متردربهاروتابستان.
کاربرد:
ایجادپرچین،مناسب کاشت درفضای سبز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت