زیتون

زیتون

برای قیمت تماس بگیرید

زیتون

نام فارسی:زیتون
نام علمی:Olea europaea L.
نام انگلیسی common olive :
خانوادهOleaceae :
زادگاه:آسیای صغیر،سوریه،ترکیه،ایران
گیاهشناسی:
درخت یادرختچه راست همیشه سبزبه ارتفاع ۲۰-۱۰مترباپوست سبزتیره که دردرختان مسن دارای شکاف های عمیق ونامنظم می باشد.برگها متقابل سرنیزه ای باریک که درسطح فوقانی سبز-خاکستری ودرسطح زیرین خاکستری مایل به نقره ای وچرمی شکل می باشد.گلها سفیدمایل به زردمعطر که به صورت پانیکولهای محوری درتابستان ظاهرمیشوند.میوه شفت درابتدابه رنگ سبز که بعدهاسبز-خاکستری میشود.
نیازها:
سازگارباهرنوع خاک وزمین ازنظر موادغذایی.به شوری ورطوبت زیادبسیارحساس است.دمای مناسب رشد آن۲۰-۱۵درجه سانتی گرادوحداکثر مقاومت این گیاه دربرابرسرمای ۷-درجه سانتی گرادبرای درختان جوان و۱۲-درجه سانتی گرادبرای درختان مسن است.
ازدیاد:
کاشت بذر باپوشش ۲/۰سانتی متردرماسه وخاک پیت درپائیز،کاشت قلمه درماسه ودرمحل سایه یاگلخانه درفصل تابستان.
کاربرد:
تولید میوه خوراکی و چوب ،برای تولید روغن مصرف داردوهمچنین کابرد دارویی نیزدارد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت