سرو نقره ای

سرو نقره ای

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

سرو نقره ای

نام فارسی :سروسیمین
نام علمی:Cupressus arizonica
نام انگلیسی: Arizona cypress
خانواده: Cupressaceae
زادگاه :آریزونای آمریکای شمالی
گیاهشناسی:
درخت همیشه سبز به ارتفاع تا۱۲وگاهی تا۲۵متر،باپوست قهوه ای –قرمز،به صورت قطعات نازک بزرگ جداشونده یادردرختان مسن شکاف برداشته وبه صورت تراشه های بلند جدامیشود.تاج درخت موزون ومخروطی است.برگها فلسی به رنگ سبز-آبی یاخاکستری میباشد.میوه آن مخروط کروی به رنگ قهوه ای است.
نیازها:
به خاک سبک وشنی نیاز دارد.نورپسند است و باآب وهوای خشک سازگاری بیشتری داردوبه گرما وخشکی خاک نیزمقاوم بوده ودرمقابل وزش بادهای شدید بردباراست.نسبت به سرما مقاوم بوده وتا۱۵-درجه سانتی گرادراتحمل میکند.پس ازمستقرشدن درمحل اصلی به آبیاری کمی نیاز دارد.
ازدیاد:
کاشت بذردربهاریااوایل تابستان؛قبل ازکاشت حدود ۴هفته دردمای۴-۲درجه سانتی گراد قرارداده شوندوسپس درگلخانه یاهوای آزادکاشته شوند-گرفتن قلمه دراواخرزمستان؛قلمه ها رادرگلخانه یاشاسی سردریشه دارمیکنند.
کابرد:
برای ایجادپرچین وحصاربادشکن ،جلوگیری ازفرسایش آبی وبادی وهمچنین برای توسعه فضای سبز به صورت جنگلکاری مناسب است.به خاطر رنگ برگها وعطرآن درطراحی فضای سبزشهری وجنگلی کاربرددارد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت