شمشاد ژاپنی

شمشاد ژاپنی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

شمشاد ژاپنی

شمشاد ژاپنی
نام فارسی :شمشادرسمی(شمشادژاپنی)
نام علمی:Evonymus japonica L.
نام انگلیسی: evergreen evonymus
خانواده: Celasteraceae
زادگاه :جنوب ژاپن
گیاهشناسی:
درختچه راست همیشه سبزباشاخه چه های کمی چهارگوشه.برگهاواژتخم مرغی تابیضوی باریک نوک تیزیانوک کندباسطح فوقانی سبزتیره ودرخشان.گلها به رنگ سفیدمایل به سبزکه دراردیبهشت وخردادماه ظاهرمیشوند.

نیازها:
درهرنوع شرایطی چه ازنظرنوع خاک(رسی،گچی وغیره)وچه ازنظرنور(نورکامل یاسایه)راتحمل میکند.
ازدیاد:
کاشت بذردربهار،تهیه قلمه ازشاخه یکساله وکاشت درماسه درشاسی سرد درشهریورومهر ،خوابانیدن شاخه دربهار،تقسیم بوته.
کاربرد:
درمناطق ساحلی وسردسیردورازساحل قابل کشت است.برای کاشت درحواشی وسراشیبهای نامناسب توصیه می شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت