طاووسی

طاووسی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

طاووسی

طاووسی
نام فارسی :طاووسی
نام علمی: Spartium junceum
نام انگلیسی: Spanish Broom
خانواده: Leguminosae
زادگاه :نواحی مدیترانه واسپانیا
گیاهشناسی:
درختچه خزان کننده باساقه های سبزرنگ،افراشته وکم برگ باگلهای زردرنگ معطرکه دراواخربهارشکوفامی شوند.حداکثربلندی آن ۵/۲متراست.
نیازها:
نیازبه محل آفتابی وخاک معمولی بازهکش خوب دارد.خشکی ساحلی خاک راتحمل می کند.
درآب وهواوخاک نواحی ساحلی نیز به خوبی رشدمی کند.
ازدیاد:
کاشت بذردربهاریاپائیزپس ازرسیدن آنها درگلخانه یاهوای آزاد.
کاربرد:
برای کاشت درسطح چمن کاری ،جلوی درختان بدون گل برای پوشاندن تنه آنهاوکاشت درحاشیه ها مناسب است.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت