لیلکی آمریکایی

لیلکی آمریکایی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

لیلکی آمریکایی

نام فارسی:لیلکی آمریکایی
نام علمی:Gleditsia triacanthos L.
نام انگلیسی: honey locust
خانواده: Caesalpinaceae
زادگاه: آمریکای شمالی
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده به ارتفاع تا۴۵متروبا تاجی گسترده وپهن یاتخم مرغی شکل.پوست آن درابتداخاکستری تیره مایل به قرمزتاخاکستری-سیاه که بعدهابه صورت ورقه های بزرگی جدامی شود.درخت خارداری که خارهابرروی شاخه های یکساله وهمچنین شاخه های قدیمی ترواغلب روی تنه مشاهده می شوند.برگها متناوب وشانه ای با۳۰-۲۰برگچه مستطیلی-سرنیزه ای نسبتا”کنگره ای –دندانه اره ای .گلها هرمافرودیت یاپلی گام بوده که همزمان یابعدازبرگ ومعمولا”درخردادماه ظاهرمی شوند.میوه نیام به رنگ قهوه ای مایل به بنفش براق.
نیازها:
این درخت درنواحی که زمستان مشخص وتابستان گرم دارند بهتر رشدمی کند.نیاز به محل آفتابی وخاک عمیق بازهکش خوب دارد،شرایط اسیدی یاقلیایی خاک را به راحتی تحمل میکند.نسبت به سرما،گرما،بادوتاحدودی خشکی مقاوم است.درمقابل آلودگی هوای شهرها نیز بردباراست.آبیاری عمیق هر ۲۰-۱۵روز یکبار برای آن کافی است.
ازدیاد:
کاشت بذردراسفندماه ودرفضای بازورازکاشت آن دردوسالگی.
کاربرد:
گونه زینتی مناسب کاشت درفضای سبز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت