میخک هندی

میخک هندی

برای قیمت تماس بگیرید

کد محصول5253535 دسته بندی برچسب

میخک هندی

میخک هندی
نام فارسی :میخک هندی
نام علمی: Daphne odora ‘Alba’
نام انگلیسی:winter daphne
خانواده:Thymelaeaceae
زادگاه : چین وژاپن
گیاهشناسی:
درختچه همیشه سبز،زیبابابرگهای ضخیم به رنگ سبز تیره وبراق وباریک ودارای گلهای سفیدومعطرکه دراوایل اردیبهشت ماه شکفته می شود.حداکثربلندی آن ۳-۵/۱متروحداکثرگستردگی آن۲-۵/۱متراست.
نیازها:
این گونه درشهرهای شمالی کشورمان وآب وهوای تهران وکرج به خوبی رشدمی کندوبه علت حساسیت به سرمای طولانی وخشک درسایرنقاط کشوردرگلخانه حفظ می شود.محل سایه-روشن یاجائیکه دارای سایه بعدازظهرباشد(ضلع شرقی دیوار)برای آن مناسب است.البته درمحل آفتابی نیزرشدمی کندولی اگرنورمستقیم آفتاب باانعکاس گرماازدیوارمجاورمخلوط شودگیاه آسیب خواهد دید.درنواحی که تابستان خنک دارند،درختچه رادرمحل گرم وآفتابی که ازگزندباددرامان باشدمی کارند.نیازبه خاک هوموسی،کمی قلیایی تاخنثی بازهکش خوب دارددرفاصله بین دوآبیاری اجازه دهید که سطح خاک کمی خشک شود.
ازدیاد:
خوابانیدن شاخه یاقلمه ریشه،گرفتن قلمه خشبی برگدارساقه درتابستان وقلمه خشبی بدون برگ درپائیز،کاشت بذرپس ازسرمادهی به مدت ۳ماه دردمای ۴درجه سانتی گراد.
کاربرد:
مناسب کاشت درحاشیه ها وباغهای صخره ای.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت