پیراکانتا

پیراکانتا

برای قیمت تماس بگیرید

پیراکانتا

نام فارسی :پیراکانتا
نام علمیPyracantha coccinae Roemer :
نام انگلیسی:fiery thorn
خانواده: Rosaceae
زادگاه :ایران ،ایتالیا،شبه جزیره بالکن،آناتولی،ارمنستان،قفقاز،کریمه
گیاهشناسی:
درختچه ای به ارتفاع تا۲مترباشاخه های واگرا.برگها ازنظرشکل واندازه متنوع ،تخم مرغی یاتخم مرغی –بیضوی تاسرنیزه ای ،روی سطح فوقانی شفاف ،سبزتیره ودرسطح تحتانی کم رنگ تر،سبزروشن، میوه هابه رنگ قرمزخونی تیره.
نیازها:
درانواع خاکهای حاصلخیزاعم ازرسی وگچی ونقاط آفتابی وسایه آفتاب به خوبی رشدمی کند.مقاوم به سرماوآلودگی هوااست.
ازدیاد:
گرفتن قلمه ازشاخه هایی که چوب آنهاسخت شده است ازاواخرتابستان تاپائیز،کاشت بذردربهار.
کاربرد:
مناسب کاشت درپارکها،بلوارهاوحیاط منازل،انواع پرورش یافته آن به عنوان درختچه زینتی کاشته می شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت