پیچ امین الدوله

پیچ امین الدوله

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

پیچ امین الدوله

پیچ امین الدوله
نام فارسی :پیچ امین الدوله
نام علمی Lonicera caprifolium :
نام انگلیسیperfoliate Honeysuckle :
خانواده Caprifoliaceae :
زادگاه :جنوب اروپا(فرانسه)
گیاهشناسی:
درختچه همیشه سبزخزنده،بالارونده وپیچنده به ارتفاع ۵-۱متر.برگهامتقابل وبه رنگ سبزتیره.گلها سفیدمایل به زردوبسیارمعطربوده ودرفاصله ماههای اردیبهشت وخردادظاهرمی شوند.میوه آن گوشتی بیضوی به رنگ قرمزارغوانی است.
نیازها:
درشرایط نورکامل،نیمه سایه وسایه کامل ودرتمام خاکها اعم ازرسی وگچی به خوبی رشدمی کنددرشرایط آفتابی وخاک لومی مرطوب به خوبی رشدمی کند .ازآنجائیکه خاک آن باید مرطوب باشددرفصول گرم سال بهتر است آبیاری روزانه انجام شود.به نگهداری ویژه ای نیازنداردوبه ندرت دچارآفت وبیماری می گردد.گیاه مقاوم به سرماست.
ازدیاد:
گرفتن قلمه خشبی دربهاریاقلمه برگداردرتابستان(قلمه هارادرشاسیسردریشه دارمیکنند)،خوابانیدن شاخه دربهار،کاشت بذردربهار.
کاربرد:
برای پوشاندن نرده های فلزی وتوریهای محدودکننده یک محوطه به عنوان گیاه پوششی استفاده می شود.برای تثبیت خاک وبرای پوشاندن وتزئین داربست ویاآلاچیق استفاده میشود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت