کاتالپا

کاتالپا

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

کاتالپا

کاتالپا
نام فارسی: کاتالپا
نام علمی: Catalpa Speciosa
نام انگلیسی: Northern Catalpa
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۲۱۰۰ – ۱۲۰۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۵۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: اقلیم خشک، اقلیم معتدل و سرد
کاربرد: برای کاشت های رسمی در خیابان ها و یا تک درخت در چمن، درخت گرد گسترده دارای شاخه های خمیده، نسبت به طیف وسیعی از شرایط تغییر درجه حرارات، خاکهای مختلف و درجه رطوبت مختلف سازگار است.
توضیحات: شاخه های گل سفید از اواخر بهار تا اوایل تابستان ظاهر میگردند دور از باد کاشت می شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت