کاج تهران

کاج تهران

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

کاج تهران

نام فارسی :کاج تهران
نام علمی:pinus eldarica
نام انگلیسی:pine
خانواده: Pinaceae
زادگاه:قفقاز
گیاهشناسی:
درخت همیشه سبز باتنه راست به ارتفاع ۱۵-۱۲مترباپوست به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای یاخاکستری روشن فاقد لایه های ورقه ای باتاج پهن گسترده.برگهاخشن سبزرنگ.
نیازها:
دربین سوزنی برگان یکی ازکم توقع ترین گونه هاست.درمناطق جلگه ای، تپه ماهورودرمناطق کوهستانی رشدونموخوبی دارد.سرمای سخت زمستانه وگرمای تابستانه رانیزتحمل میکند.دردوره رویشی گیاهی ،مناطق با هوای خشک ونور کافی راترجیح میدهد.(بسیار نورپسندمی باشند.)ازلحاظ خاک بسیار کم نیاز است وبه ویژه برای کاشت درزمین سنگلاخ مناسب است.درزمینهای فقیرواقلیم خشک وهمچنین دراقلیم مرطوب وخاک غنی رشدخوبی داردولی نباید درخاکهای تالابی وهمیشه خیس کاشته شود.نسبت به تغییرات شیمیایی خاک زیاد حساس نیست وتاحدزیادی شوری خاک راتحمل می کندولی درخاکهای بیش ازحدگچی وآهکی نبایدکاشته شود.
ازدیاد:
کاشت بذرباپوشش ۳/۰سانتی متردرفروردین ماه ویکسال بعد بایداقدام به بازکاشت نمود.
کاربرد:
ایجاد فضای سبزوازچوب آن جهت تهیه خمیر کاغذ استفاده می شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت