یاس زرد

یاس زرد

برای قیمت تماس بگیرید

کد محصول3535 دسته بندی برچسب

یاس زرد

یاس زرد
نام فارسی :یاس زرد
نام علمی:Forsythia intermedia
نام انگلیسی: forsythia-golden bell
خانواده:Oleaceae
زادگاه :چین وژاپن
گیاهشناسی:
درختچه خزان کننده به ارتفاع تا۳متر.برگهامعمولا”تخم مرغی-مستطیلی تامستطیلی-سرنیزه ای.گلها زردرنگ که درفروردین ماه قبل ازبرگهاظاهرمیشوند.
نیازها:
نیازبه خاک معمولی دارد.بهتراست مقابل دیوارجنوب غربی کاشته شود.
ازدیاد:
کاشت قلمه درشاسی سرددرتیرومردادماه یامهرتاآبان،خوابانیدن شاخه ازمهرتاآبان.
کاربرد:
مناسب ایجادفضای سبز.

نام فارسی :اسپیره سفید
نام علمی:Spiraea crenata
نام انگلیسی: snow spirea
خانواده: Rosaceae
زادگاه :ایران،قفقاز،ارمنستان وترکمنستان
گیاهشناسی:
درختچه خزان کننده به ارتفاع حدود یک متر.برگهاخاکستری-سبزرنگ به شکل مستطیلی-واژتخم مرغی یامستطیلی-گوه ای یاواژتخم مرغی پهن درنیمه جلویی کمی دندانه دار.گل آذین دیهیم باگلهای سفیدرنگ دراواسط بهارظاهرمی شود.میوه برگه.
نیازها:
طالب نقاط آفتابگیر است.خاک لومی ،معمولی ونسبتا”غنی ازموادغذایی راترجیح میدهد.
ازدیاد:
کاشت قلمه درماسه درفصل بهار.
کاربرد:
مناسب کاشت درفضای سبزشهری.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت