کاج مشهد

کاج مشهد

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

کاج مشهد

نام فارسی :کاج مشهد
نام علمی: pinus mugo
نام انگلیسی:
خانواده: Pinaceae
زادگاه :
گیاهشناسی:
کاج پاکوتاهی که ارتفاع آن۲-۵/۱وگاهی تا۳متروقطرتاج آن تا۳مترمی رسد.بسیارانبوه ودرهم می روید،به ندرت شکل درختی می گیرد.شکل ظاهری درخت تخم مرغی نامنظم وانبوه است.تنه وساقه بسیارکوتاه مانده وپوشیده ازشاخه های انبوه وبرگهاست وسطح ساقه معمولا”دیده نمی شود.سوزنها کوتاه به رنگ سبز تیره وجزکاجهای سه برگی است.برگهادرمیانه درخت درهم رفته،جوانه ها کوچک،مخروطی پوشیده ازبرگ،میوه تخم مرغی تاگرددرسال اول به رنگ کبودتابنفش وپس ازرسیدن به رنگ زردیاقهوه ای تیره درمی آید.
نیازها:
کم نیازبودن کاجهاامتیازبزرگی برای استفاده ازآنهادرشرایط آب وهوایی تهران است.نسبت به تغییرات شیمیایی خاک زیادحساس نیستندولی درخاکهای زیادآهکی،اسیدی،گچی وگوگردی نبایدکاشته شوند.خاک بازهکش خوب نیاز دارد.

کاربرد:
بسیارکندرشدبوده وجهت کاشت درمیادین،لچکی،باغ صخره ای،گلجای وجنگلکاری درسطوح شیبدارمناسب است.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت